Przejdź do treści

Program „Zdolny Suwalczanin”

Program wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”

Mając na uwadze wieloaspektowość procesu wspierania dzieci zdolnych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaplanowała działania skierowane do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Oferta obejmuje zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty, prelekcje, konsultacje, porady, diagnozę. Celem tych działań jest:

  • pomoc rodzicom i nauczycielom w procesie wspierania dzieci w obszarze rozwijania zdolności,
  • diagnoza zdolności poznawczych uczniów,
  • wspieranie uczniów w rozwijaniu kreatywności i twórczego myślenia, organizacji nauki i efektywnego przyswajania nowych wiadomości i umiejętności, rozpoznawaniu swoich mocnych stron, a także pomoc w planowaniu dalszego rozwoju i wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z własnymi predyspozycjami,
  • pomoc uczniom w radzeniu sobie z barierami wewnętrznymi (np. nadmierny perfekcjonizm, niedojrzałość emocjonalna, agresywność, uległość, nieumiejętność odłożenia gratyfikacji na później, nadmierna wrażliwość na krytykę), jak i zewnętrznymi (grupa rówieśnicza, rodzina, środowisko społeczne), które poprzez niewłaściwy lub nieumiejętny wpływ mogą hamować ich rozwój i ograniczać posiadany potencjał.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami na rok szkolny 2020/2021.

Skip to content