Przejdź do treści

Pracownicy

Dyrektor Poradni, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki i socjoterapii, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnostyczno-terapeutyczne.

Wicedyrektor Poradni, pedagog;  ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki przedszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim – Filia w Białymstoku, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej i gimnastyki korekcyjnej.

W Poradni zajmuje się:

diagnozą pedagogiczną trudności szkolnych uczniów,

diagnozą dojrzałości szkolnej.

Oprócz tego prowadzi:

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

zajęcia wspomagające rozwój małego dziecka (od 3 do 6 roku życia),

konsultacje i porady dla rodziców uczniów z trudnościami w uczeniu się,

konsultacje i porady dla rodziców dotyczące osiągania przez dziecko dojrzałości szkolnej.

Pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie; od 1993 roku trener warsztatu umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz liczne szkolenia dotyczące  terapii dzieci i dorosłych.

W Poradni :

zajmuje się diagnozowaniem dzieci i młodzieży przejawiających trudności w nauce i zachowaniu;

prowadzi konsultacje dla rodziców wspierając ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończony Kurs Trenerski ART (Trening Zastępowania Agresji) oraz czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii. Studia podyplomowe – diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu, certyfikowany diagnosta ADOS-2. Wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą zarówno w diagnostyce jak i psychoterapii oraz w pracy z rodzicami dotyczącej psychoedukacji i wsparcia w zakresie zaburzeń zachowania, emocjonalnych i psychicznych wieku dziecięcego i dojrzewania.

W Poradni zajmuje się:

diagnozą dzieci przedszkolnych i szkolnych

prowadzeniem konsultacji dla rodziców oraz dzieci i młodzieży z problemami z zakresu zaburzeń lękowych, nastroju, adaptacyjnych, opozycyjno – buntowniczych, zachowania oraz nadpobudliwości psychoruchowej

psychoedukacją oraz wsparciem dla rodziców dzieci przedszkolnych przejawiających trudności wychowawcze, emocjonalne i rozwojowe

terapią indywidualną dla młodzieży.

Pedagog, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

W Poradni  prowadzi:

 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • zajęcia grupowe ogólnorozwojowe z wykorzystaniem klocków LEGO Education
 • zajęcia warsztatowe dla szkół podstawowych w zakresie rozwiązywania konfliktów
 • diagnozę pedagogiczną trudności szkolnych uczniów

Absolwentka Psychologii i Pedagogiki UW Filia w Białymstoku w zakresie wychowania przedszkolnego, Studiów Podyplomowych w zakresie edukacji zdrowotnej i rehabilitacji wad postawy (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Rehabilitacji Ruchowej (Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego). Ukończyła certyfikowany dwustopniowy kurs uprawniający do samodzielnego prowadzenia klinicznej obserwacji, wybranych testów i prowadzenia terapii integracji sensorycznej oraz dwustopniowy kurs terapii EEG Biofeedback.

W Poradni prowadzi:

konsultacje dla rodziców i nauczycieli, przedszkoli i szkół,

terapię integracji sensorycznej (diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej).

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Trenerka TUS I i II stopnia. Ukończyłam studia podyplomowe „Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela”.
Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i kursach dotyczących zaburzeń psychicznych w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu i depresji. Edukowałam się również na kursach dotyczących radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci, motywacji, organizacji czasu, kreatywności i wyobraźni oraz sensoplastyki.
Aktualnie swoje zainteresowania naukowe koncentruję wokół psychodietetyki i zaburzeń odżywiania.
Zdobywam również wiedzę w zakresie współpracy z osobami w spektrum cierpiącymi na zaburzenia odżywiania.
Kontynuuję edukację na studiach licencjackich w zakresie dietetyki klinicznej.
W poradni zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży. Prowadzę konsultacje i porady indywidualne dla dzieci oraz ich rodziców.

.

Jestem psychologiem, absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiadam przygotowanie pedagogiczne. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu psychologii m.in. TSR – Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, TUS – Trening umiejętności społecznych, Szkoła dla rodziców i wychowawców i inne. W swojej pracy pomagam rodzicom i dzieciom radzić sobie z różnorodnymi trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
W Poradni zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, udzielaniem wsparcia i pomocy psychologicznej, prowadzeniem konsultacji o charakterze terapeutycznym, prowadzeniem zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej na terenie szkół, prowadzeniem zajęć warsztatowych.

mgr pedagogiki ogólnej, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; ukończone studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji, studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, certyfikowany diagnosta ADOS-2, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny  z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i pracy z dziećmi w spektrum autyzmu.

W Poradni prowadzi:

 • konsultacje dla rodziców dzieci z ASD i nauczycieli pracujących z dziećmi z w spektrum autyzmu
 • zajęcia dla dzieci i rodziców z wykorzystaniem MRR W.Sherborne
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Trener Umiejętności Poznawczych Uniwersytetu Warszawskiego. Terapeuta Poznawczy I-E według metody Feuersteina. Ukończone studia podyplomowe z socjoterapii oraz studia podyplomowe w zakresie diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny. Poszukuje wciąż nowych sposobów polepszania jakości życia dzieci i młodzieży.

Prywatnie chętnie czyta biografie, lubi muzykę operową.

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozą, psychoedukacją indywidualna i grupową, terapia poznawcza
 • uświadamianiem wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych m.in. Internetu na funkcjonowanie młodych ludzi oraz problemów psychomanipulacji w destrukcyjnych grupach.

logopeda z wieloletnim stażem zawodowym. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Podyplomowe Studia Logopedyczne, Specjalistyczne Studium Neurologopedii w Lublinie,  Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz Wczesną Interwencję – Pomoc Dziecku i Rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Uczestniczka licznych kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje logopedyczne, zwłaszcza w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej i terapii karmienia.

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozą i terapią logopedyczną dzieci na terenie suwalskich przedszkoli i szkół,
 • terapią logopedyczną dzieci do 6 roku życia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej). Ukończony czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii,  Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Ukończony kurs doskonalący umiejętności w zakresie terapii rodzin. Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół problemów wychowawczych, zaburzeń zachowania, trudności wynikających z uzależnienia
i współuzależnienia.

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozą psychologiczną i wsparciem psychologicznym
 • prowadzeniem konsultacji indywidualnych oraz rodzinnych
 • prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów.

pedagog, absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ze specjalizacją pedagogika specjalna. Ukończyła studia podyplomowe na UMCS z zakresu Psychoprofilaktyki, Kurs Kwalifikacyjny z Terapii Pedagogicznej oraz liczne szkolenia i kursy z zakresu profilaktyki uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnostyczno-terapeutyczne.

W Poradni prowadzi:

 • zajęcia edukacyjno – rozwojowe
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia grupowe „Rozwijania umiejętności psychospołecznych”
 • konsultacje i porady dla rodziców uczniów z trudnościami w uczeniu się
 • warsztaty i zajęcia z profilaktyki uzależnień

Oprócz tego zajmuje się:

 • diagnozą pedagogiczną trudności szkolnych uczniów
 • diagnozą dojrzałości szkolnej.

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła również studia podyplomowe  „Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja” organizowane w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi oraz z zakresu socjoterapii organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury oraz Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Uczestniczyła w licznych szkoleniach dotyczących problematyki dziecka w wieku 0-6 lat.

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozą małego dziecka
 • poradnictwem indywidualnym dla rodziców
 • terapią indywidualną dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prowadzi również warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci.

Doradca zawodowy, pedagog. Absolwentka pedagogiki opiekuńczej Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej i kursu kwalifikacyjnego z doradztwa zawodowego.

W Poradni prowadzi:

 • indywidualne konsultacje dla uczniów, rodziców, wychowawców klas (wybór szkoły, zawodu, określanie predyspozycji zawodowych);
 • zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie planowania indywidualnego rozwoju edukacyjno - zawodowego;
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończone studia podyplomowe „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia” organizowane przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

W Poradni zajmuje się:

diagnozowaniem problemów rozwojowych, wychowawczych i emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,

udzielaniem porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom.

Prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci na terenie przedszkoli.

Absolwentka filologii polskiej (specjalizacja: logopedia) Uniwersytetu Gdańskiego oraz Specjalistycznego Studium Neurologopedii w Lublinie, terapeutka  EEG Biofeedback. Uczestniczka licznych kursów doskonalących, warsztatów i konferencji wzbogacających wiedzę i umiejętności logopedy praktyka. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Prywatnie miłośniczka literatury, muzyki, przyrody i rozmaitych form aktywności ruchowej.

W Poradni zajmuje się:

konsultacjami, diagnostyką i terapią dzieci z wadami wymowy oraz z zaburzeniami mowy o rozmaitej etiologii (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń pochodzenia korowego);

prowadzeniem terapii rozwijających funkcje poznawcze z zastosowaniem narzędzia „Dr Neuronowski”®.

Logopeda z wieloletnim stażem, specjalista w zakresie neurologopedii, pedagog wczesnoszkolny. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

W Poradni zajmuje się :

diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami mowy i języka,

udzielaniem porad i konsultacji rodzicom, nauczycielom i młodzieży,

terapią indywidualną dzieci z niepłynnością mówienia,

profilaktyka logopedyczną.

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz studia podyplomowe w zakresie autyzmu (edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu).

W Poradni prowadzi:

Diagnozę dzieci do 6 roku życia,

Zajęcia indywidualne i grupowe na bazie Treningu Zastępowania Agresji (TZA) ART,

Konsultacje dla rodziców oraz treningi umiejętności wychowawczych oparte na programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej. Tyflopedagog – absolwentka studiów podyplomowych APS w Warszawie. Doświadczony diagnosta i terapeuta w zakresie trudności w uczeniu się, szczególnie matematyki.

W Poradni zajmuje się:

terapią pedagogiczną uczniów z dysleksją i dyskalkulią,

dziećmi z  dysfunkcją wzroku.

Skip to content