Przejdź do treści

Cele i zadania Poradni oraz sposób ich wykonywania

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.

 1. Do zadań poradni, w tym realizowanych poza poradnią w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz środowisku rodzinnym dziecka, należy w szczególności:
  1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
   1. predyspozycji i uzdolnień,
   2. niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
   3. specyficznych trudności w uczeniu się;
  2. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
   1. szczególnie uzdolnionych,
   2. przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
   3. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
   4. z zaburzeniami komunikacji językowej,
   5. z chorobami przewlekłymi;
  3. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym i ich rodzin,
  4. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  5. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,
  6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
  7. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej z grup ryzyka oraz ich rodzicom,
  8. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III,
  9. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych,
  10. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły lub placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  11. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
  12. wspomaganie edukacyjnej i wychowawczej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,
  13. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
  14. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia zawodowego, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach.
 2. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:
  1. diagnozowanie,
  2. opiniowanie,
  3. działalność terapeutyczną,
  4. prowadzenie grup wsparcia,
  5. prowadzenie mediacji,
  6. interwencję kryzysową,
  7. poradnictwo,
  8. konsultacje,
  9. działalność informacyjno – szkoleniową,
  10. działalność profilaktyczną.
 3. Poradnia udziela pomocy:
  1. Uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mającym swoją siedzibę na terenie działania poradni.
  2. Dzieciom od 0 – 3 lat, a także dzieciom i młodzieży począwszy od 3 roku życia; nieuczęszczającym do przedszkoli i szkół, a zamieszkałym na terenie działania poradni.
 4. Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Poradnia przyjmuje młodzież i dzieci zgłoszone na wniosek rodziców, opiekunów bądź samych zainteresowanych.
 6. Badania diagnostyczne, udział w zajęciach terapeutycznych na terenie poradni wymagają zgody rodziców.
 7. Osoby pełnoletnie mogą korzystać z usług poradni bez zgody rodziców.
Skip to content