Przejdź do treści

Rejestracja online

Jak dobrze przygotować się do wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?

  • Termin spotkania można umawiać:

telefonicznie,

– osobiście,

– poprzez formularz rejestracji online (TYLKO PIERWSZA WIZYTA W PORADNI).

Odpowiedź na zgłoszenie rejestracji online nastąpi do 72 godz. w formie połączenia telefonicznego.

W przypadku braku kontaktu telefonicznego zostanie wysłana wiadomość SMS z wyznaczonym terminem wizyty.

  • Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą:

numer PESEL dziecka,

– wyniki badań wzroku i słuchu,

opinię z przedszkola/szkoły na temat osiągnięć w nauce i zachowania dziecka (druki do pobrania w zakładce Formularze).

  • Jeśli dziecko choruje na coś przewlekle, należy dostarczyć także dokumentację medyczną. Warto również przypomnieć sobie przebieg rozwoju dziecka od najwcześniejszych lat, łącznie z okresem ciąży i porodem. W pierwszym wywiadzie mogą bowiem zostać zadane pytania np. o rozwój ruchowy, czyli kiedy dziecko zaczęło siadać, chodzić itd. oraz o rozwój mowy – pojawienie się pierwszych słów, zdań.

  • Jeśli dziecko chodzi już do szkoły, przydatne będą również kopie świadectw, które stanowią dodatkowe źródło informacji o umiejętnościach ucznia.

  • W trakcie wizyty mogą pojawić się pytania o to, jak dziecko przygotowuje się do szkoły, w jaki sposób się uczy i odrabia zadania domowe, a także, czy uczęszcza na jakieś dodatkowe zajęcia oraz jak spędza czas wolny.

  • Na pierwszą wizytę u logopedy warto zabrać ze sobą słowniczek wypowiadanych słów przez dziecko, dokumentację medyczną (o ile taką posiada), filmiki ukazujące w jaki sposób dziecko spożywa posiłek, a także jak mówi.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., s. 1), zwane rozporządzeniem RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach danych osobowych moich i mojego dziecka w celu:

  1. realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), a także obowiązujących przepisów szczegółowych i w celu realizacji statutowych zadań udzielania dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  2. wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.).
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Skip to content