Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.poradnia.suwalki.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-20. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Strona nie posiada ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce. Dotyczy to wyłącznie linków prowadzących do serwisów/stron zewnętrznych na stronie głównej. Wszelkie strony wewnętrzne, będące integralną częścią strony, otwierają się w tym samym oknie przeglądarki. Wraz z opublikowanie nowej strony internetowej pojawią się stosowne informacje dotyczące otwierania nowych okien przeglądarki.
  • Serwis nie posiada mapy strony lub wyszukiwarka. Wraz z opublikowaniem nowej strony internetowej zobowiązujemy się do uruchomienia wskazanych funkcji wyszukiwania dla serwisu.
  • Linki do dokumentów do pobrania nie ma informacje o formacie i rozmiarze. Wraz z opublikowaniem nowej strony internetowej zobowiązujemy się do dodaniu stosownych informacji do dokumentów udostępnianych do pobrani.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Rafał Makowski. Możesz skontaktować się z nim mailowo – sekretariat.ppp@poradnia-suwalki.pl lub telefonicznie – 87 566 41 49.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Nowomiejskiej 10.

Dojścia piesze są od ul. Nowomiejskiej, wejście przez bramę wjazdową na teren poradni oraz przez bramkę od strony osiedla.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne z podjazdem dla wózków inwalidzkich i boczne ewakuacyjne ze schodami (4 stopnie).

Sekretariat i Rejestracja znajdują się na parterze przy głównym wejściu do budynku.

Pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach nie w pełni dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownik schodzi na parter do interesanta.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Wyznaczono na parkingu 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Skip to content