Pracownicy

dyrektor Poradni, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki i socjoterapii, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnostyczno-terapeutyczne.

pedagog;  ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki przedszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim - Filia w Białymstoku, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej i gimnastyki korekcyjnej.

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozą pedagogiczną trudności szkolnych uczniów,
 • diagnozą dojrzałości szkolnej.

Oprócz tego prowadzi:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia wspomagające rozwój małego dziecka (od 3 do 6 roku życia),
 • konsultacje i porady dla rodziców uczniów z trudnościami w uczeniu się,
 • konsultacje i porady dla rodziców dotyczące osiągania przez dziecko dojrzałości szkolnej.

pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie; od 1993 roku trener warsztatu umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz liczne szkolenia dotyczące  terapii dzieci i dorosłych.

W Poradni :

 • zajmuje się diagnozowaniem dzieci i młodzieży przejawiających trudności w nauce i zachowaniu;
 •  prowadzi konsultacje dla rodziców wspierając ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończony Kurs Trenerski ART (Trening Zastępowania Agresji) oraz czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii. Studia podyplomowe - diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu, certyfikowany diagnosta ADOS-2. Wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą zarówno w diagnostyce jak i psychoterapii oraz w pracy z rodzicami dotyczącej psychoedukacji i wsparcia w zakresie zaburzeń zachowania, emocjonalnych i psychicznych wieku dziecięcego i dojrzewania.

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozą dzieci przedszkolnych i szkolnych
 • prowadzeniem konsultacji dla rodziców oraz dzieci i młodzieży z problemami z zakresu zaburzeń lękowych, nastroju, adaptacyjnych, opozycyjno – buntowniczych, zachowania oraz nadpobudliwości psychoruchowej
 • psychoedukacją oraz wsparciem dla rodziców dzieci przedszkolnych przejawiających trudności wychowawcze, emocjonalne i rozwojowe
 • terapią indywidualną dla młodzieży.

Psycholog, absolwent studiów magisterskich dziennych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe ,,Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej" w SWPS w Warszawie, kurs terapeutyczny z zakresu stosowania Metody Feuersteina - Instrumental Enrichment w PTPiP w Gdańsku oraz liczne kursy dotyczące doradztwa zawodowego.

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży
 • udzielaniem bezpośredniej pomocy psychologicznej
 • prowadzeniem indywidualnej terapii poznawczej Metodą Feuersteina

absolwentka Psychologii i Pedagogiki UW Filia w Białymstoku w zakresie wychowania przedszkolnego, Studiów Podyplomowych w zakresie edukacji zdrowotnej i rehabilitacji wad postawy (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Rehabilitacji Ruchowej (Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego). Ukończyła certyfikowany dwustopniowy kurs uprawniający do samodzielnego prowadzenia klinicznej obserwacji, wybranych testów i prowadzenia terapii integracji sensorycznej oraz dwustopniowy kurs terapii EEG Biofeedback.

W Poradni prowadzi:

 • konsultacje dla rodziców i nauczycieli, przedszkoli i szkół,
 • terapię integracji sensorycznej (diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej).

pedagog, ukończyła: pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Warszawskim Filia w Białymstoku, studia podyplomowe Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja na UW-M w Olsztynie, Kurs Kwalifikacyjny z Terapii Pedagogicznej oraz liczne szkolenia i kursy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz pomocy dzieciom przejawiającym zachowania problemowe.

Obszar działań w Poradni:

 • diagnoza uczniów z trudnościami dydaktycznymi oraz wychowawczymi;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla uczniów z nadpobudliwością psychoruchową;
 • zajęcia grupowe rozwijające umiejętności psychospołeczne;
 • konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych uzależnieniem oraz niedostosowaniem społecznym;
 • warsztaty i zajęcia z profilaktyki uzależnień w szkołach.

mgr pedagogiki ogólnej, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; ukończone studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji, studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, certyfikowany diagnosta ADOS-2, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny  z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i pracy z dziećmi w spektrum autyzmu.

W Poradni prowadzi:

 • konsultacje dla rodziców dzieci z ASD i nauczycieli pracujących z dziećmi z w spektrum autyzmu
 • zajęcia dla dzieci i rodziców z wykorzystaniem MRR W.Sherborne
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Trener Umiejętności Poznawczych Uniwersytetu Warszawskiego. Terapeuta Poznawczy I-E według metody Feuersteina. Ukończone studia podyplomowe z socjoterapii oraz studia podyplomowe w zakresie diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny. Poszukuje wciąż nowych sposobów polepszania jakości życia dzieci i młodzieży.

Prywatnie chętnie czyta biografie, lubi muzykę operową.

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozą, psychoedukacją indywidualna i grupową, terapia poznawcza
 • uświadamianiem wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych m.in. Internetu na funkcjonowanie młodych ludzi oraz problemów psychomanipulacji w destrukcyjnych grupach.

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej). Ukończony czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii,  Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Ukończony kurs doskonalący umiejętności w zakresie terapii rodzin. Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół problemów wychowawczych, zaburzeń zachowania, trudności wynikających z uzależnienia
i współuzależnienia.

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozą psychologiczną i wsparciem psychologicznym
 • prowadzeniem konsultacji indywidualnych oraz rodzinnych
 • prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów.

ukończyła studia magisterskie dzienne z psychologii -specjalizacja kliniczna na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe z socjoterapii.

Ma bogate doświadczenie diagnostyczno-terapeutyczne w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Poza psychologią interesuje się filmem, muzyką i sportem.

Obszary działania w Poradni:

 • treningi inteligencji dla dzieci zdolnych;
 • diagnoza dzieci i młodzieży;
 • terapia dzieci i młodzieży.

pedagog, absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ze specjalizacją pedagogika specjalna. Ukończyła studia podyplomowe na UMCS z zakresu Psychoprofilaktyki, Kurs Kwalifikacyjny z Terapii Pedagogicznej oraz liczne szkolenia i kursy z zakresu profilaktyki uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnostyczno-terapeutyczne.

W Poradni prowadzi:

 • zajęcia edukacyjno - rozwojowe
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia grupowe „Rozwijania umiejętności psychospołecznych”
 • konsultacje i porady dla rodziców uczniów z trudnościami w uczeniu się
 • warsztaty i zajęcia z profilaktyki uzależnień

Oprócz tego zajmuje się:

 • diagnozą pedagogiczną trudności szkolnych uczniów
 • diagnozą dojrzałości szkolnej.

absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim i Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie neurologopedii.

W Poradni zajmuje się:

 • udzielaniem porad i konsultacji logopedycznych rodzicom i nauczycielom,
 • diagnozą i indywidualną terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy.

psycholog z wieloletnim stażem zawodowym.

Wykształcenie: mgr psychologii na KUL-u; Podyplomowe Studia z andragogiki na WSSE Gdańsk, Podyplomowe Studia „Polityka oświatowa – organizacja i  zarządzanie” na WSSE Gdańsk., Podyplomowe Studia „Socjoterapia” na WSSE Gdańsk. Ukończony kurs doskonalący umiejętności w zakresie terapii par, małżeństw i rodzin; ukończony Podyplomowy Kurs Psychoterapii (atestowany przez PTP) oraz kurs zaawansowany z zakresu Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Certyfikowana realizatorka programu "Szkoła dla rodziców i wychowawców".

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozą, psychoedukacją i terapią indywidualną i grupową
 • indywidualną pracą terapeutyczną z uczniem i jego rodziną
 • prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców
 • psychoedukacją nauczycieli.

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła również studia podyplomowe  „Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja” organizowane w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi oraz z zakresu socjoterapii organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury oraz Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Uczestniczyła w licznych szkoleniach dotyczących problematyki dziecka w wieku 0-6 lat.

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozą małego dziecka
 • poradnictwem indywidualnym dla rodziców
 • terapią indywidualną dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prowadzi również warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci.

doradca zawodowy, pedagog. Absolwentka pedagogiki opiekuńczej Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej i kursu kwalifikacyjnego z doradztwa zawodowego.

W Poradni prowadzi:

 • indywidualne konsultacje dla uczniów, rodziców, wychowawców klas (wybór szkoły, zawodu, określanie predyspozycji zawodowych);
 • zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie planowania indywidualnego rozwoju edukacyjno - zawodowego;
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończone studia podyplomowe "Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia" organizowane przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozowaniem problemów rozwojowych, wychowawczych i emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • udzielaniem porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom.

Prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci na terenie przedszkoli.

absolwentka filologii polskiej (specjalizacja: logopedia) Uniwersytetu Gdańskiego oraz Specjalistycznego Studium Neurologopedii w Lublinie, terapeutka  EEG Biofeedback. Uczestniczka licznych kursów doskonalących, warsztatów i konferencji wzbogacających wiedzę i umiejętności logopedy praktyka. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Prywatnie miłośniczka literatury, muzyki, przyrody i rozmaitych form aktywności ruchowej.

W Poradni zajmuje się:

 • konsultacjami, diagnostyką i terapią dzieci z wadami wymowy oraz z zaburzeniami mowy o rozmaitej etiologii (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń pochodzenia korowego);
 • prowadzeniem terapii rozwijających funkcje poznawcze z zastosowaniem narzędzia                 "Dr Neuronowski"®.

logopeda z wieloletnim stażem zawodowym. Posiada certyfikat Polskiego Związku Logopedów. Wykształcenie: Studium Wychowania Przedszkolnego w Suwałkach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, studia magisterskie na Wydziale Psychologii i Pedagogiki, specjalność pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Uniwersytet Warszawski, Pomagisterskie Studium Logopedyczne.

W Poradni zajmuje się :

 • profilaktyką logopedyczną
 • diagnozą logopedyczną dzieci i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami
 • indywidualną terapią logopedyczną dzieci i młodzieży
 • udzielaniem porad i konsultacji logopedycznych nauczycielom, rodzicom i młodzieży.

logopeda z wieloletnim stażem, specjalista w zakresie neurologopedii, pedagog wczesnoszkolny. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

W Poradni zajmuje się :

 • diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami mowy i języka,
 • udzielaniem porad i konsultacji rodzicom, nauczycielom i młodzieży,
 • terapią indywidualną dzieci z niepłynnością mówienia,
 • profilaktyka logopedyczną.

psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz studia podyplomowe w zakresie autyzmu (edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu).

W Poradni prowadzi:

 • Diagnozę dzieci do 6 roku życia,
 • Zajęcia indywidualne i grupowe na bazie Treningu Zastępowania Agresji (TZA) ART,
 • Konsultacje dla rodziców oraz treningi umiejętności wychowawczych oparte na programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej. Tyflopedagog - absolwentka studiów podyplomowych APS w Warszawie. Doświadczony diagnosta i terapeuta w zakresie trudności w uczeniu się, szczególnie matematyki.

W Poradni zajmuje się:

 • terapią pedagogiczną uczniów z dysleksją i dyskalkulią,
 • dziećmi z  dysfunkcją wzroku.

psycholog (absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego), doradca zawodowy, socjoterapeutka. Ukończyła roczny kurs trenerski z zakresu umiejętności społecznych, pierwszy stopień TSR (terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach) oraz liczne szkolenia dotyczące doradztwa zawodowego, diagnozy dzieci a także metod pracy grupowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Aktualne w trakcie rocznej Szkoły Trenerów Dramy.

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozowaniem dzieci i młodzieży przejawiających trudności w nauce i zachowaniu;
 • prowadzi indywidualne konsultacje dla uczniów, rodziców, wychowawców klas z zakresu doradztwa zawodowego; (wsparcie uczniów w planowaniu ich drogi edukacyjno-zawodowej);
 • prowadzi zajęcia warsztatowe dla uczniów m.in. z zakresu doradztwa zawodowego, umiejętności społecznych, integracyjne, radzenia sobie ze stresem;
 • prowadzi konsultacje i warsztaty dla rodziców (m.in. Szkoła dla Rodziców) oraz nauczycieli z zakresu umiejętności wychowawczych;
 • prowadzi indywidualną terapię psychologiczną z uczniami oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

Logopeda z wieloletnim stażem. Ukończyła Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, Studia Podyplomowe w zakresie logopedii, Studia Podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, Studia Podyplomowe w zakresie surdologopedii. Uczestniczka licznych kursów, konferencji i warsztatów podnoszących kwalifikacje logopedyczne, zwłaszcza w zakresie terapii logopedycznej z dziećmi z niedosłuchem.

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozą i terapią logopedyczną dzieci na terenie suwalskich przedszkoli i szkół.

logopeda z wieloletnim stażem zawodowym. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Podyplomowe Studia Logopedyczne, Specjalistyczne Studium Neurologopedii w Lublinie,  Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz Wczesną Interwencję - Pomoc Dziecku i Rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Uczestniczka licznych kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje logopedyczne, zwłaszcza w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej i terapii karmienia.

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozą i terapią logopedyczną dzieci na terenie suwalskich przedszkoli i szkół,
 • terapią logopedyczną dzieci do 6 roku życia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Skip to content