Dla dzieci i młodzieży - Szkoła podstawowa

Wersja do wydruku

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni

temat Indywidulane zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
cele Usprawnianie głęboko zaburzonych funkcji percepcyjnych, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Maria Korzun, Katarzyna Nawalska, Wiesława Taraszkiewicz, Anna Kisielewska, Marta Putra
grupa Uczniowie klas I-VI

 

temat Terapia indywidualna dla uczniów słabowidzących
cele Usprawnianie zaburzonego zmysłu wzroku
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas I-VII

 

temat Indywidualna terapia logopedyczna
cele Stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień, korygowanie zaburzeń mowy, podnoszenie sprawności językowej
osoba prowadząca Anna Remelska, Mirosława Sielicka, Maria Sadowska
grupa Uczniowie klas I-VIII

 

temat Indywidualne zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej
cele Rozwój umiejętności społecznych. Uczenie umiejętności organizacji pracy. Usprawnianie funkcji percepcyjnych.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz
grupa Uczniowie klas I-VI

 

temat Indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci doświadczających niepowodzeń w uczeniu się matematyki
cele

Rozwój umiejętności matematycznych, wsparcie dzieci w radzeniu sobie z niepowodzeniami

osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas I-VI

 

temat Indywidualna terapia poznawcza wg metody Feuerstein’a
cele Rozwijanie krytycznego myślenia i samodzielności poznawczej
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
grupa Uczniowie szkół podstawowych od 7 r.ż.

do góry

 

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni

temat Zajęcia edukacyjno-rozwojowe
cele Rozwijanie umiejętności psychospołecznych pomocnych w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, ułatwiających kontakt z innymi ludźmi i samym sobą, wzmacnianie poczucia własnej wartości
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas III-IV
czas trwania zajęć Cykl spotkań - 1 raz w tygodniu

 

temat "Przyjaciele Zippiego"
cele Rozwijanie umiejętności psychospołecznych
osoba prowadząca Wioletta Racis
grupa Uczniowie klas II-III
czas trwania zajęć Cykl zajęć - 1 raz w tygodniu (24 spotkania)

 

temat Trening inteligencji dla uczniów zdolnych
cele

Wzbudzanie motywacji do zdobywania wiedzy, doskonalenie zdolności intelektualnych

osoba prowadząca Barbara Leśniewska-Gawryś
grupa Uczniowie klas V-VI
czas trwania zajęć Cykl 5 spotkań - 1 raz w tygodniu (II semestr)

 

temat Mistrz ortografii
cele Doskonalenie sprawności ortograficznej
osoba prowadząca Maria Korzun
grupa Uczniowie klas IV iV
czas trwania zajęć Cykl spotkań - 1 raz w tygodniu

 

temat ,,Mam tę moc" - zajęcia grupowe dla uczniów nieśmiałych, z zaniżonym poczuciem własnej wartości
cele Budowanie pozytywnego obrazu siebie, zwiększenie poczucia własnej wartości i skuteczności w radzeniu sobie z trudnościami, stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych, rozwijanie umiejętności społecznych, rozwijanie kreatywności
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie z klas VII-VIII
czas trwania zajęć Cykl spotkań - 1 godzina w tygodniu (I semestr)

do góry

 

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół

temat  "Tęcza emocji" - warsztaty psychoedukacyjne
cele Trenowanie umiejętności rozpoznawania emocji, rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami.
osoba prowadząca Joanna Śliwowska
grupa Uczniowie klas I
czas trwania zajęć 2 godziny dydaktyczne

 

temat Program profilaktyczny "Cukierki"
cele Przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; kształtowanie postawy dystansu wobec osób nieznajomych
osoba prowadząca Maria Korzun
grupa Uczniowie klas II
czas trwania zajęć Spotkanie jednorazowe (3 godz. dydaktyczne)

 

temat Zajęcia profilaktyczne według programu „Spójrz inaczej”
cele Kształtowanie umiejętności społecznych
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć Cykl spotkań (każde po 1-2 godziny dydaktyczne)

 

temat Zajęcia profilaktyczne według programu ,,Spójrz inaczej na agresję”
cele Rozwijanie poczucia własnej wartości, samoświadomości oraz kompetencji społecznych
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć Jedno spotkanie - 2 godziny

 

temat Zajęcia profilaktyczne z zakresu higieny pracy umysłowej
cele Kształtowanie umiejętności organizowania pracy umysłowej
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć Cykl spotkań (każde po 1-2 godziny dydaktyczne)

 

temat ,,Bądź kumplem - nie dokuczaj!” - warsztaty psychoedukacyjne
cele Rozwijanie umiejętności psychospołecznych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas I-IV
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat Sztuka odmawiania
cele Uczenie zachowań asertywnych
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas VI-VIII
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat "Uczę się, bo lubię i chcę"
cele Budowanie motywacji do nauki, zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat pamięci i u czenia się
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
grupa Uczniowie klas IV-VIII
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat "Wasztaty kreatywnego myślenia"
cele Stymulowanie zdolności kreatywnego myślenia, rozbudzanie wyobraźni, uczenie się oryginalnego podejścia do rozwiązywania zadań
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter, Marta Putra
grupa Uczniowie klas IV-VIII
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat "Używki - sztuka odmawiania"
cele Rozwijanie umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia i uczenie się podejmowania odpowiedzialnych decyzji w sprawie używek
osoba prowadząca Magdalena Kościesza
grupa Uczniowie klas VI-VIII
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat

"Bliżej siebie - dalej od używek" - warsztaty psychoedukacyjne
cele Zdobycie wiedzy o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych    i sposobach unikania tych zagrożeń
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas IV-VIII
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat

"Wolni czy uzależnieni?"
cele Poznanie symptomów uzależnienia od telefonów, komputerów i innych urządzeń multimedialnych
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
grupa Uczniowie kl. VII-VIII
czas trwania zajęć 1 godzina dydaktyczna

 

temat

"Zaburzenia odżywiania" - zajęcia psychoedukacyjne
cele Poznanie mechanizmów powstawania zaburzeń odżywiania, zdobycie wiedzy o symptomach tej choroby
osoba prowadząca Małgorzata Osowska
grupa Uczniowie kl. VII-VIII
czas trwania zajęć 1 godzina dydaktyczna

 

temat

"Kończę szkołę podstawową - i co dalej?"
cele Przygotowanie uczniów do planowania własnej ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego z wykorzystaniem kwestionariuszy badających predyspozycje zawodowe, omówienie czynników trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter, Marta Putra
grupa 2 godziny
czas trwania zajęć Uczniowie klas VIII

do góry