Dla dzieci i młodzieży - Szkoła podstawowa

Wersja do wydruku

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni

temat Indywidulane zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
cele Usprawnianie głęboko zaburzonych funkcji percepcyjnych, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Maria Korzun, Maria Kowalewska, Katarzyna Nawalska, Wiesława Taraszkiewicz, Anna Kisielewska
grupa Uczniowie klas I-VI

 

temat Indywidulane zajęcia terapeutyczne dla dzieci słabosłyszących.
cele Usprawnianie zaburzonego zmysłu słuchu, reedukacja.
osoba prowadząca Maria Kowalewska
grupa Uczniowie klas I-VII

 

temat Terapia indywidualna dla uczniów słabowidzących.
cele Usprawnianie zaburzonego zmysłu wzroku.
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas I-VII

 

temat Indywidualne zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej
cele Rozwój umiejętności społecznych. Uczenie umiejętności organizacji pracy. Usprawnianie funkcji percepcyjnych.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz
grupa Uczniowie klas I-VI

 

temat Indywidualne zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (w I semestrze)
cele

Ćwiczenie umiejętności skupienia uwagi. Wzmacnianie procesów motywacyjnych do podejmowania wysiłku umysłowego. Odreagowanie napięcia psychoruchowego.

osoba prowadząca Barbara Boruta
grupa Uczniowie klas I-III

 

temat Indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci doświadczających niepowodzeń w uczeniu się matematyki
cele

Rozwój umiejętności matematycznych, wsparcie dzieci w radzeniu sobie z niepowodzeniami.

osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas I-VI

 

temat Indywidualna terapia poznawcza wg metody Feuerstein’a.
cele Rozwijanie krytycznego myślenia i samodzielności poznawczej.
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
grupa Uczniowie szkół podstawowych od 7 r.ż.

do góry

 

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni

temat Zajęcia edukacyjno-rozwojowe.
cele Rozwijanie umiejętności psychospołecznych pomocnych w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, ułatwiających kontakt z innymi ludźmi i samym sobą, wzmacnianie poczucia własnej wartości.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas III-IV
czas trwania zajęć Cykl spotkań - 1 raz w tygodniu

 

temat "Przyjaciele Zippiego"
cele Rozwijanie umiejętności psychospołecznych.
osoba prowadząca Joanna Śliwowska, Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas II-III
czas trwania zajęć Cykl zajęć - 1 raz w tygodniu (24 spotkania)

 

temat

Grupowe zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

cele

Odreagowanie napięcia psychoruchowego. Uzyskanie korekcyjnych doświadczeń emocjonalnych. Rozwijanie umiejętności społecznych.

osoba prowadząca Barbara Boruta, Anna Kisielewska
grupa Uczniowie klas I-II
czas trwania zajęć Cykl zajęć - 1 raz w tygodniu (II semestr)

 

temat Trening inteligencji.
cele

Wzbudzanie motywacji do zdobywania wiedzy, doskonalenie zdolności intelektualnych.

osoba prowadząca Barbara Leśniewska-Gawryś
grupa Uczniowie klas V-VI
czas trwania zajęć Cykl 5 spotkań - 1 raz w tygodniu (II semestr)

 

temat Trening kreatywności i twórczego myślenia.
cele

Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.

osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie klas VI-VII (grupa do 12 osób)
czas trwania zajęć Jednodniowy warsztat - 4 godziny

 

temat Mistrz ortografii.
cele Doskonalenie sprawności ortograficznej.
osoba prowadząca Maria Korzun
grupa Uczniowie klas IV
czas trwania zajęć Cykl spotkań - 1 raz w tygodniu (II semestr)

do góry

 

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół

temat "Tęcza emocji" - warsztaty psychoedukacyjne.
cele Trenowanie umiejętności rozpoznawania emocji, rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami.
osoba prowadząca Joanna Śliwowska
grupa Uczniowie klas I
czas trwania zajęć 2 godziny dydaktyczne

 

temat Program profilaktyczny "Cukierki".
cele Przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; kształtowanie postawy dystansu wobec osób nieznajomych.
osoba prowadząca Maria Korzun
grupa Uczniowie klas II
czas trwania zajęć Spotkanie jednorazowe (3 godziny dydaktyczne)

 

temat Inteligencja emocjonalna.
cele Wprowadzenie uczniów do tematyki inteligencji emocjonalnej, kształtowanie umiejętności zarządzania uczuciami i wykorzystywania ich do własnego rozwoju.
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat Zajęcia profilaktyczne według programu „Spójrz inaczej”.
cele Kształtowanie umiejętności społecznych.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć Cykl spotkań (każde po 1-2 godziny dydaktyczne)

 

temat Zajęcia profilaktyczne według programu ,,Spójrz inaczej na agresję”.
cele Rozwijanie poczucia własnej wartości, samoświadomości oraz kompetencji społecznych.
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć Jedno spotkanie - 2 godziny

 

temat Zajęcia profilaktyczne z zakresu higieny pracy umysłowej.
cele Kształtowanie umiejętności organizowania pracy umysłowej.
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć Cykl spotkań (każde po 1-2 godziny dydaktyczne)

 

temat ,,Jak pokonywać trudności w nauce” - zajęcia profilaktyczne.
cele Rozwijanie umiejętności oceny samego siebie, określania celu i sposobów jego realizacji.
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat "Uczę się, bo lubię i chcę."
cele Budowanie motywacji do nauki, rozwijanie samodzielności w organizowaniu i planowaniu nauki w domu oraz zapoznanie z technikami efektywnego uczenia się różnymi metodami.
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć Cykl zajęć (2 spotkania po 1 godzinie lekcyjnej, z przerwą 1-2 tygodnie)

 

temat "Warsztaty kreatywnego myślenia."
cele Stymulowanie zdolności kreatywnego myślenia, rozbudzanie wyobraźni, uczenie się oryginalnego podejścia do rozwiązywania zadań.
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter, Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie klas IV-VII
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat "Moja motywacja"
cele Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją.
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie klas VII
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat Profilaktyka uzależnień - papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze.
cele Zdobycie wiedzy o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych i sposobach unikania tych zagrożeń.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
grupa Uczniowie klas IV-VI
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat "Decyzje - szanse czy ograniczenia?"
cele Zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu decyzyjnego.
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie klas VII
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat "Świat zawodów bez tajemnic".
cele Wprowadzenie uczniów w tematykę świata pracy i zawodów.
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie klas VII
czas trwania zajęć 2 godziny

do góry